Zapisy

Zapisy

Oferujemy miejsca z dofinansowaniem Gminy Wrocław.
Informacje i składanie wniosków :

https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/aktualnosci

Dokumenty określone w regulaminie rekrutacji Gminy Wrocław
do przedłożenia w placówce po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu dziecka:

1/ wydrukowany wniosek z systemu rekrutacyjnego,

2/ zaświadczenie o zameldowaniu dla jednego rodzica/opiekuna i dziecka (lub umowa najmu),

3/ zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców/opiekunów prawnych lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub zaświadczenie o pobieraniu nauki,

4/ zaświadczenie od lekarza potwierdzające odbycie szczepień obowiązkowych
lub książeczka zdrowia dziecka (jako potwierdzenie szczepień obowiązkowych do wglądu),

5/ oświadczenia o spełnieniu kryteriów dodatkowych (wielodzietności/posiadania rodzeństwa
w żłobku/zgłoszenia do naboru dwojga dzieci).

Po weryfikacji dokumentów określonych w regulaminie rekrutacji Gminy Wrocław
zostanie uzgodniony z Państwem termin podpisania umowy.

Oświadczenia do pobrania – kryteria punktowane:

Oświadczenie-o-wielodzietnosci
Oświadczenie-rodzica-opiekuna-prawnego-o-zgloszeniu-do-placowki-dziecka-posiadajacego-rodzenstwo-korzystajace-z-uslug-zlobka
Oświadczenie-o-zgloszeniu-dwojga-lub-wiecej-dzieci-do-zlobka
Oświadczenie-o-wspolnym-zamieszkiwaniu