Projekt

 

 

 

Okres realizacji projektu:

01/10/2019 – 31/12/2021

Tytuł projektu:

„Muzyczny Klub AQQ”

 Realizator:

AQQ Elżbieta Rejda

Finansowanie projektu:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa 8 Rynek pracy

Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego

Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne

Wartość projektu:

1 142 201,56 zł

Kwota dofinansowania – 970 481,56 zł

Wkład własny – 171 720,00 zł

 Cel projektu:

Celem realizacji projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy lub utrzymanie zatrudnienia przez osoby pracujące poprzez stworzenie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Wrocław w dzielnicy Krzyki. Placówka zapewni 25 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3. Budynek zostanie wyposażony i dostosowany do wymagań placówki zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3 z dnia 4 lutego 2011r. Dzieci, które będą uczęszczać do placówki, objęte zostaną zajęciami dodatkowymi zwiększającymi ich szanse rozwoju oraz lepszych wyników w dalszych etapach edukacji. Placówka będzie dostosowana dla dzieci z niepełnosprawnościami, co świadczy o zgodności projektu z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi. Stworzenie nowych miejsc przyczyni się do zwiększenia liczby dostępnych miejsc w gminie by zapewnić rodzicom możliwość powrotu do pracy, utrzymaniu zatrudnienia i zwiększenia swojej aktywności zawodowej.

 Grupa docelowa projektu:

30 rodziców/ opiekunów dzieci w wieku do lat 3 w tym; 25 osób pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 i 5 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym.

Planowane efekty: finansowanie działalności 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia przez 24 miesiące.

Zadania:

ZADANIA: Z1–Utworzenie nowych miejsc opieki – X – XII’2019 (3 miesiące) Adaptacja lokalu w którym zostanie utworzona placówka. Z2-Bieżące funkcjonowanie placówki – I’2020–XII’2021 (24 miesiące) Organizacja podstawowej działalności opiekuńczo–wychowawczej dla 25 dzieci. Z3-Opieka specjalistyczna I’2020– XII’2021 (24 miesiące)

Kontakt do koordynatora projektu –  tel. 666 547 009